Szanowny Kliencie,


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informujemy, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych w firmie Goldnet International jest firma Goldnet International Leszek Zyra
z siedzibą w Łodzi przy
ul. Kubusia Puchatka 9, 94-119 Łódź, NIP 727-192-73-10 , REGON 472894115.

2.  Firma Goldnet International powołała Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w punkcie kontaktowym przy
ul. Kubusia Puchatka 9, 94-119 Łódź lub pod adresem mailowym; iod@goldnet-int.com

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów:
- usług świadczonych przez Goldnet International na podstawie zawartej umowy abonenckiej oraz związanych z nią usług;
w tym usług serwisowych w zakresie realizacji zgłoszeń, księgowych w zakresie wystawianych faktur, przelewów, sporządzania
i ich przechowywania, archiwizowania zgodnie z przepisami prawa podatkowego,
a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody w celach:

- marketingowych, tj. otrzymywania materiałów reklamowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Operatora
za pośrednictwem poczty e-mail (informacji handlowych),
- marketingu bezpośredniego, tj. przedstawiana ofert produktów/usług własnych celem ich sprzedaży przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem oraz wykonywanie połączeń telefonicznych.

4.  Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy (w zakresie danych zgodnie z art. 161 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne np. imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, seria i numer dowodu
oraz numer telefonu, adres poczty elektronicznej). Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi zawarcie Umowy.


5.  Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie GoldNet podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, organy ścigania, tylko wtedy gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną ustawę. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą również udostępniane takim odbiorcom jak np.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6.   Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest dokonywane na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a, b i c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych i jest konieczne do wykonania zawartej umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz na podstawie zgody, jeżeli zostanie udzielona.

7.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania będzie przedłużony o czas niezbędny do ewentualnego ustalenia i obrony roszczeń po tym okresie dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa np. ustawy o rachunkowości.
8.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto ma Pan/Pani prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.  Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.