LogoInfo

Słownik ::

IP (Internet Protocol) ::

Jeden z podstawowych protokołów obowiązujących w Internecie. IP dostarcza procedur pozwalających na przesyłanie danych między urządzeniami znajdującymi się w połączonych sieciach. Definiuje format pakietów oraz sposób ich adresowania. Nie realizuje jednak żadnych funkcji związanych z poprawnością transmisji. IP jest protokołem bezpołączeniowym - nie zapewnia stałego kanału komunikacyjnego.


 

ISDN (Integrated Services Digital Network) ::

Sieć cyfrowa z integracją usług, umożliwia jednoczesne prowadzenie rozmów i przesyłanie danych zwykłymi liniami telefonicznymi.

Połączenie ISDN między centralą, a urządzeniem abonenta składa się z trzech kanałów: dwóch niezależnych od siebie kanałów B o przepustowości 64 Kb/s i jednego kanału D o przepustowości 16 Kb/s. Do transmisji głosu lub danych służą kanały B, natomiast kanałem D przesyłane są jedynie sygnały uzupełniające wykorzystywane do nawiązywania połączeń, przekazywania danych o rozmowach, etc.


 

ITU (International Telecommunication Union) ::

Międzynarodowa unia telekomunikacyjna zajmująca się standaryzacją protokołów i usług komunikacyjnych.