LogoInfo

Słownik ::

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) ::

System transportowy, stosowany w sieciach telekomunikacyjnych o dużym (krajowym, światowym) zasięgu. Podstawową cechą SDH jest synchroniczność przekazu oparta na stałej ramce transmisyjnej. Zasadniczą cechą systemu jest możliwość bezpośredniego wydzielania lub łączenia w sygnał zbiorczy wielu strumieni składowych. Jako podstawową przyjęto przepływność 155 Mb/s dla modułu transportowego STM-1. Przepływności wyższych poziomów są wielokrotnością poziomu podstawowego, uzupełnioną o nagłówek, i wynoszą odpowiednio: STM-4 (622 Mb/s), STM-16 (2,5 Gb/s), STM-32 (5 Gb/s) i STM-64 (10 Gb/s).


 

SLA (Service Level Agreement) ::

Umowa pomiędzy klientem, a dostawcą usługi stanowiąca potwierdzenie utrzymania gwarancji poziomu jakości usługi. W przypadku niedotrzymania przez dostawcę usługi gwarantowanych parametrów klient otrzymuje bonifikaty finansowe.


 

Source routing ::

Cecha protokołu IP pozwalająca na samodzielne określenie drogi, jaką pakiet ma dotrzeć do celu. Implementowana jest w mostach, przełącznikach i routerach topologii Token Ring. Odpowiednie informacje umieszcza się w nagłówku IP. Router po odebraniu takiego pakietu, zamiast samodzielnie wybrać następny skok, wyśle go według wskazań w nagłówku. Można w ten sposób zażądać, aby pakiet z hosta A został przesłany do hosta C, ale za pośrednictwem hosta B.


 

Spoofing adresów IP ::

Polega na fałszowaniu adresów źródłowych pakietów IP w celu podszycia się pod inne adresy IP.

 

SSL (Secure Sockets Layer) ::

Protokół zapewniający poufność i integralność transmisji danych oraz zapewnienie uwierzytelnienia. Opiera się na szyfrach asymetrycznych. Zaletą protokołu jest fakt, że działa on na warstwie TCP, a więc można łatwo zastosować do zabezpieczenia protokołów warstwy aplikacyjnej (np. telnet, HTTP, gopher, POP3).


 

SYN flood ::

Atak oparty jest na charakterystycznym dla protokołu TCP sposobie nawiązywania połączeń. Polega na zalewaniu komputera niepożądanymi pakietami TCP z ustawioną flagą synchronizacji SYN.