Szanowny Kliencie,


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informujemy, iż:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych w firmie Goldnet International jest firma Goldnet International Leszek Zyra
z siedzibą w Łodzi przy ul. Kubusia Puchatka 9, 94-119 Łódź, NIP 727-192-73-10 , REGON 472894115.
2.  Firma Goldnet International powołała Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w punkcie kontaktowym przy ul. Kubusia Puchatka 9, 94-119 Łódź lub pod adresem mailowym; iod@goldnet-int.com
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów:

a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody w celach:

4.  Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy (w zakresie danych zgodnie z art. 161 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne np. imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, seria i numer dowodu
oraz numer telefonu). Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi zawarcie Umowy.

5.  Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie GoldNet podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, organy ścigania, tylko wtedy gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną ustawę. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą również udostępniane takim odbiorcom jak np.:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania będzie przedłużony o czas niezbędny do ewentualnego ustalenia i obrony roszczeń po tym okresie, dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa na podstawie art.6 ust.1 lit f RODO.
7.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto ma Pan/Pani prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

8.  Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (UODO) , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.